چگونه کرونا را ضربه فنی کنیم؟

https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DA3Ib/vt/frame

احساسات ما چه تاثیری روی سیستم ایمنی بدنمان دارند؟