در صورت برخورد با کسی که ویروس کرونا دارد، چه کار کنیم؟