اگر در خانواده فردی دچار ویروس کرونا شد چه کار کنیم؟